Ռուս խաղաղապահներով 6 ինքնաթիռ ուղևորվել է Արցախ

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Îòáûòèå ðîññèéñêîãî ìèðîòâîð÷åñêîãî êîíòèíãåíòà ñ àýðîäðîìà Óëüÿíîâñê. Ðîññèéñêèå ìèðîòâîðöû áóäóò ðàçâåðíóòû âäîëü ëèíèè ñîïðèêîñíîâåíèÿ â Íàãîðíîì Êàðàáàõå è âäîëü êîðèäîðà, ñîåäèíÿþùåãî åãî ñ Àðìåíèåé. Ñíèìîê ñ âèäåî. Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû ÐÔ/ÒÀÑÑ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÎ ÒÐÅÒÜÅÉ ÑÒÎÐÎÍÎÉ. ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

Ռուս խաղաղապահների տեղափոխող առաջին 4ինքնաթիռներն ուղևորվել են Լեռնային Ղարաբաղ։ Մեկնումն իրականացվել է Ուլյանովսկից։ Այս մասին հայտնում է TASS-ը՝ հղում անելով ՌԴ ՊՆ-ին։

Ավելի ուշ հայտնի է դարձել ևս 2 ինքնաթիռի մեկնման մասին։

ՌԴ ՊՆ-ն հիշեցնում է, որ ԼՂ հակամարտության գոտում խաղաղարար զորակազմի տեղակայման համար կուղարկվի 1960 զինծառայող, 90 զրահամեքենա, 380 միավոր ավտոմոբիլային և հատուկ տեխնիկա։

Ռուս խաղաղապահների մեկնումից կադրեր է հրապարակել Sputnik Ближнее зарубежье-ի տելեգրամյան ալիքը։