«Նոր» Հայաստանում աբսուրդի թատրոնը նոր թափ է հավաքում

«Ասում են, թե «նոր» Հա­յաս­տա­նում աբ­սուր­դի թատ­րո­նը նոր թափ է հա­վա­քում: Աբ­սուր­դի ա­ռա­ջին ա­րարն այն էր, որ վար­չա­պե­տի ոչ ան­հայտ «կո­ռուպ­ցիո­նա­գետ» Ա­րեն Մկրտ­չ­յա­նի «պա­սով»` «Վիո­լա ջրի» սկան­դա­լա­յին բա­ցա­հայ­տում­նե­րի հետ կապ­ված գործ հա­րուց­վեց ՀՔԾՀ-ի պե­տի, նրա 7 աշ­խա­տա­կից­նե­րի «նկատ­մամբ»`ա­ռանձ­նա­պես խո­շոր չա­փե­րի կա­շառք տա­լու և ստա­նա­լու առն­չու­թ­յամբ:

Աբ­սուր­դի երկ­րորդ ա­րարն այն էր, որ Գա­րե­գին Բաղ­րա­մ­յա­նը, որն անց­նում էր այդ գոր­ծով, դար­ձավ նույն ՀՔԾՀ-ի պետ, իսկ նույն գոր­ծում հի­շա­տակ­վող ան­ձինք` Սե­դա Շա­հի­ն­յա­նը, Սեր­գեյ Ա­ղի­ն­յա­նը՝ նույն ՀՔԾՀ-ի ան­դամ­ներ: Սա նշա­նա­կում է, որ կա՛մ Ա­րեն Մկրտ­չ­յա­նը սուտ էր խո­սում, կա՛մ ի­րենց ռե­ժի­մը սի­րում է կո­ռում­պաց­ված­նե­րին:

Եր­րորդ ա­րարն էլ այն է, որ այս նույն մար­դիկ այդ սկան­դա­լա­յին բա­ցա­հայ­տում­նե­րից հե­տո ոչ միայն մնա­ցել են բարձր պաշ­տոն­նե­րում, ա­վե­լին` «հա­վա­տաքն­նու­թ­յուն» են ի­րա­կա­նաց­նում այլ գոր­ծա­րար­նե­րի հան­դեպ. հե­տաքր­քիր է՝ նախ­կին «սկզ­բունք­նե­րին» հա­վա­տա­րի՞մ, թե՞ քա­ղա­քա­կան «պատ­վեր­նե­րի» լույ­սի ներ­քո, «ազ­նիվ-ա­նա­չառ», ինչ­պես «Վիո­լա ջրի» դեպ­քում»,-գրում է թերթը։

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում: